Všeobecné obchodní podmínky 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Všeobecné prodejní, dodací a záruční podmínky skupiny vanBaerle (dále jen firma vanBaerle)


1. Oblast použití

Tyto VOP upravují smluvní vztah mezi všemi společnostmi skupiny vanBaerle (vanBaerle AG, vanBaerle Hygiene AG a vanBaerle Management AG) a zákazníky, kteří od firmy vanBaerle odebírají výrobky nebo využívají jiné služby.

VOP neomezeně platí i pro veškeré objednávky, které jsou prováděny prostřednictvím internetových obchodů poskytovaných firmou vanBaerle na adrese www.vanbaerle.com. Pro používání internetových stránek a internetových obchodů platí VOP platné při vyvolání internetových stránek, resp. v okamžiku objednávky (viz zejména bod 5.).

2. Závaznost VOP

VOP jsou závazné, pokud jsou v nabídce nebo v potvrzení objednávky prohlášeny za aplikovatelné. Pro veškeré právní vztahy mezi firmou vanBaerle a zákazníky platí (s výhradou individuálních dohod) výhradně tyto VOP. Jinak znějící podmínky zákazníka platí pouze tehdy, pokud byly sjednány písemně nebo byly firmou vanBaerle výslovně a písemně přijaty.

3. Nabídka a potvrzení objednávky

Nabídky firmy vanBaerle jsou, není-li výslovně uvedeno jinak, až do písemného potvrzení objednávky firmou vanBaerle nezávazné. Smlouva je tak považována za uzavřenou tehdy, když firma vanBaerle objednávku zákazníka písemně potvrdí nebo provede a zákazník toto potvrzení, resp. zboží obdrží. Odchylky v potvrzení objednávky vůči objednávce musejí být firmě vanBaerle písemně sděleny do 10 dnů, jinak jsou tyto odchylky považovány za zákazníkem schválené.

4. Ceny

Veškeré ceny jsou vykazovány bez daně z přidané hodnoty (DPH) a bez těkavých organických látek (VOC) a vycházejí z aktuálně platného ceníku, resp. příslušné dohody. Změny zůstávají kdykoli vyhrazeny.

Smluvně sjednané ceny kromě toho vycházejí z nákladů na přepravu, clo, pojištění a energii a dalších poplatků platných při uzavření smlouvy. Při přepravě lodí vycházejí ceny z obvyklých sazeb pro říční a námořní přepravu. Změní-li se tyto náklady nebo poplatky po uzavření smlouvy, je firma vanBaerle oprávněna naúčtovat vzniklé vícenáklady dodatečně. K tíži zákazníka jdou i veškeré vícenáklady vzniklé v důsledku omezení lodní dopravy, palivových příplatků atd. Pro fakturaci nebalených výrobků je rozhodující hmotnost zjištěná firmou vanBaerle při odeslání.

5. Zvláštní ustanovení pro objednávky prostřednictvím internetových obchodů

Platí verze těchto VOP a samostatného prohlášení o ochraně údajů zobrazená při vyvolání internetových stránek, resp. v okamžiku objednávky. Zákazník používáním internetových stránek, resp. objednáním zboží potvrzuje, že VOP a obsah prohlášení o ochraně údajů v plném rozsahu přijímá.

Údaje uvedené na internetových stránkách www.vanbaerle.com (zejména popisy výrobků, fotografie, rozměry, ceny a ostatní údaje) nepředstavují příslib vlastností nebo poskytnutí záruky, není-li výslovně uvedeno jinak. Veškeré nabídky na internetových stránkách jsou považovány za nezávazné a nelze je chápat jako závazné nabídky. Změny veškerých údajů, zejména změny týkající se cen, sortimentu, specifikace výrobků a služeb, dostupnosti a dodacích lhůt zůstávají výslovně vyhrazeny.

Objednávkou prostřednictvím internetového obchodu včetně přijetí těchto VOP předkládá zákazník právně závaznou nabídku k uzavření smlouvy. Firma vanBaerle poté odešle automatickou e-mailovou zprávu, která potvrdí doručení nabídky zákazníka firmě vanBaerle („potvrzení objednávky“). Učiněná objednávka je pro zákazníka závazná, právo na odstoupení je vyloučeno. Smlouva je považována za uzavřenou, jakmile firma vanBaerle prostřednictvím e-mailové zprávy nebo písemně potvrdí odeslání objednaných výrobků („potvrzení odeslání“).

Zákazník akceptuje, že nemůže být zaručena neomezená disponibilita výrobků nabízených v internetových obchodech a neustálá aktuálnost informací. Firma vanBaerle přesto usiluje o to, aby údaje uvedené v internetových obchodech odpovídaly aktuálnímu stavu. Opatření týkající se údržby, zabezpečení a aktualizace dat však mohou vést k poruchám při používání internetových obchodů. Nemohou-li být objednané výrobky po uzavření smlouvy dodány nebo nemohou-li být dodány kompletně, je firma vanBaerle oprávněna potvrzení odeslání a smlouvu odvolat. Služby, které již případně byly poskytnuty, budou v tomto případě uhrazeny.

Zákazník má k dispozici způsoby platby uvedené v objednávce. Firma vanBaerle si vyhrazuje právo vyloučit jednotlivé způsoby platby bez udání důvodů nebo dodat výrobky pouze proti platbě předem. Faktura může být vystavena písemně nebo zaslána prostřednictvím elektronické pošty.

6. Dodávka zboží

Závazně sjednaná dodací lhůta je dodržena, je-li zboží zákazníkovi dodáno včas, resp. u dodávek ze závodu, je-li zboží v závodě firmy vanBaerle připraveno k vyzvednutí. Potvrzené dodací lhůty se rozumějí s výhradou možnosti výroby a dodávky bez překážek a vyšší moci. V případě zásahu vyšší moci (válka, stávka, havárie, provozní poruchy atd.) ve firmě vanBaerle nebo u jejích dodavatelů či jiných událostí, za které firma vanBaerle neodpovídá a které znemožňují včasnou dodávku, záleží na firmě vanBaerle, zda dodací lhůtu s uvedením důvodu o dobu trvání způsobeného zpoždění posune, resp. zda ji příslušně prodlouží nebo od smlouvy bez náhrady škody odstoupí.

Překročí-li firma vanBaerle sjednanou dodací lhůtu, aniž by došlo k zásahu vyšší moci nebo jiné události ve smyslu výše uvedeného odstavce, musí zákazník firmu vanBaerle písemně upomenout a stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro dodatečné plnění. Uplyne-li tato lhůta marně, je zákazník oprávněn, pokud to oznámí neprodleně, odstoupit od smlouvy a požadovat již poskytnuté platby zpět proti vrácení již dodaného zboží v nezávadném stavu.

V ostatních případech jsou nároky zákazníka na náhradu škody v případě zpoždění dodávky způsobeného firmou vanBaerle, je-li to právně přípustné, vyloučeny.

Nepřevezme-li zákazník zboží nabízené firmou vanBaerle řádně a včas z důvodů, za které firma vanBaerle neodpovídá, jdou veškeré s tím související dodatečné náklady k tíži zákazníka.

7. Dodací podmínky

Není-li mezi firmou vanBaerle a zákazníkem výslovně uzavřena jiná dohoda, platí tyto dodací podmínky:

-    U objednávek s hodnotou zboží od 400,- CHF netto (bez DPH a VOC) je zboží dodáváno franko do domu nebo stanice v údolí, je-li k dispozici dostatečná příjezdová komunikace pro nákladní automobily.

-    U objednávek s hodnotou zboží do 400,- CHF netto je účtován příplatek za minimální hodnotu objednávky ve výši až 35,- CHF netto. Příplatky za požadované expresní dodávky jdou v plném rozsahu k tíži zákazníka.

-    U vývozů: EXW CH-4142 Münchenstein, včetně obalu (Incoterms 2010, platné od 1. ledna 2011), nebyla-li mezi smluvními stranami uzavřena jiná dohoda.

Vypůjčené obalové nádoby poskytnuté firmou vanBaerle musejí být po použití (vyprázdnění) na vyžádání firmy vanBaerle vráceny. Nádoby mohou být vráceny při dodávce nového zboží.

8. Přechod užitku a rizika

U vývozů se expedice a přechod rizika řídí podle sjednaných podmínek INCOTERMS. Vykládka v každém případě probíhá na riziko zákazníka. Za jednání a zanedbání přepravce nebo přepravců a za případné z toho vyplývající škody nepřebírá firma vanBaerle žádné ručení. Případné vady, škody nebo zpoždění je třeba při příjmu zboží písemně zaznamenat na dodací doklady, pokud možno při současném zajištění důkazů (zjištění skutkové podstaty).

U dodávek na území Švýcarska přecházejí užitek a riziko na zákazníka s odesláním dodávky ze závodu. To platí i tehdy, pokud firma vanBaerle dodá zboží zákazníkovi sama. Za jednání třetích osob, které jsou dodávkou a přepravou pověřeny, a za případné z toho vyplývající škody nepřebírá firma vanBaerle žádné ručení. Zpozdí-li se expedice z důvodů zaviněných zákazníkem nebo z jiných důvodů, za které firma vanBaerle neodpovídá, přechází riziko na zákazníka v okamžiku původně plánovaném pro odeslání ze závodu. Od tohoto okamžiku je příslušné zboží skladováno na účet a riziko zákazníka.

Dopravní prostředky, které dodávky ze závodu firmy vanBaerle vyzvedávají, jsou kontrolovány z hlediska vhodného vybavení a čistoty. Nevhodné dopravní prostředky jsou odmítnuty.

9. Záruka

Firma vanBaerle ručí, není-li sjednáno jinak, za nezávadnou funkci jí dodaných čisticích strojů, jsou-li používány v souladu s údaji uvedenými v technických specifikacích a protokolech o analýze, resp. v potvrzení objednávky, po dobu 24 měsíců nebo 1000 provozních hodin od data vystavení faktury (u použitého zboží po dobu 6 měsíců od data dodání). Rozhodující je přitom první dosažená hodnota. Pro přístroje a čisticí, ošetřující a ochranné prostředky od firmy vanBaerle platí záruka ve výše uvedeném smyslu po dobu 12 měsíců od data vystavení faktury. Po dokončení případných opravářských nebo údržbářských prací provedených firmou vanBaerle je poskytována záruka na nezávadnou funkci pro použití v souladu s účelem v délce 6 měsíců od data provedení prací.

Firma vanBaerle ručí pouze za takové vlastnosti výrobků, které jsou písemně uvedeny v technických specifikacích a protokolech o analýze, resp. v potvrzení objednávky. V ostatních případech ručí firma vanBaerle za určitý účel použití nebo úspěch při zpracování pouze tehdy, pokud byly tyto firmou vanBaerle výslovně písemně garantovány. Kromě toho jsou jakákoli záruka a jakékoli ručení za dodávky zboží a služby poskytnuté firmou vanBaerle, je-li to právně přípustné, vyloučeny. Vyloučeno je rovněž, je-li to právně přípustné, i jakékoli další ručení, zejména ručení za následné škody vzniklé v důsledku vady výrobku nebo ručení za ušlý zisk.

Zákazník musí zboží zkontrolovat ihned po jeho obdržení. Případné vady dodaného zboží musejí být neprodleně písemně oznámeny firmě vanBaerle, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení zboží. Skryté vady, které jsou zjištěny až později, musejí být písemně oznámeny ihned po jejich odhalení. Je-li zboží dodané firmou vanBaerle zákazníkem dále zpracováno, prodáno nebo upraveno jiným způsobem, jsou případné vady zboží považovány za mlčky schválené.

Uplatnění nároků na záruku vůči firmě vanBaerle je vyloučeno zejména v těchto případech:

-    u všech výrobků pro vady způsobené obvyklým opotřebením, resp. používáním v souladu s určením

-    u vad, které byly způsobeny nedbalou nebo neodbornou obsluhou

-    při otevření nebo opravě strojů nebo přístrojů třetími osobami bez předchozího písemného souhlasu firmy vanBaerle

-    při nedodržení pokynů předaných firmou vanBaerle týkajících se správné manipulace a správného používání jejích výrobků (bezpečnostní listy, pokyny pro manipulaci s nebezpečným zbožím, návody k použití a obsluze atd.)

-    při použití jiných než originálních náhradních dílů/dílů příslušenství od firmy vanBaerle

Firma vanBaerle se zavazuje, že veškeré vady nahlášené včas během výše uvedených záručních lhůt podle své volby odstraní nebo bezplatně dodá shodné náhradní zboží nebo uhradí sníženou hodnotu zboží, pokud byla vada prokazatelně způsobena vadnou konstrukcí, chybnou výrobou nebo použitím nevhodného materiálu ze strany firmy vanBaerle a nejedná se o případ vyloučení záruky. Ručení není v žádném případě vyšší než částka účtovaná za dodané zboží. Jakékoli ručení za nepřímé škody nebo újmy, jako jsou omezení výroby, náklady na zpracování a podobné následky, je, je-li to právně přípustné, vyloučeno.

Uplatnění nároků na záruku nemá žádný vliv na platební povinnost a lhůtu zákazníka.

10. Vrácené zboží  

Zboží smí být vráceno pouze s předchozím písemným souhlasem firmy vanBaerle. V případě vrácení zboží bez předchozí dohody nebude zákazníkovi příslušná hodnota objednávky uhrazena. Firma vanBaerle si rovněž vyhrazuje právo vrácené zboží zlikvidovat a náklady naúčtovat zákazníkovi.

11. Platba

Faktury firmy vanBaerle jsou splatné dle sjednaných a na faktuře uvedených podmínek a měn. Na platby v jiné měně než je švýcarský frank nemá zákazník žádný nárok, právo na případné zvláštní dohody zůstává vyhrazeno. Není-li uvedeno jinak, jsou faktury splatné do 30 dnů netto. Skonto není poskytováno. Neoprávněné srážky zákazníkem budou naúčtovány dodatečně. Započtení pohledávek firmy vanBaerle s pohledávkami zákazníka je vyloučeno.

Za upomínky zaslané firmou vanBaerle je vybírán paušální poplatek za zpracování ve výši 20,- CHF na upomínku. Právo na uplatnění dalších nároků na škody způsobené prodlením firmou vanBaerle zůstává vyhrazeno.

Překročí-li zákazník sjednané platební lhůty, je firma vanBaerle oprávněna naúčtovat obvyklý úrok z prodlení ve výši 5 % a provádět další dodávky pouze proti platbě předem nebo od smlouvy zcela odstoupit. Zjistí-li firma vanBaerle po uzavření smlouvy skutečnosti vzbuzující oprávněné pochybnosti o platební schopnosti zákazníka, může firma vanBaerle před dodáním požadovat zálohy nebo odpovídající záruky nebo od smlouvy odstoupit. Právo na další nároky na náhradu škody a právní kroky zůstává v těchto případech výslovně vyhrazeno. Platba je považována za uskutečněnou, když je celá částka připsána na bankovní účet firmy vanBaerle.

12. Výhrada vlastnictví

Výrobky dodané firmou vanBaerle zůstávají až do úplného zaplacení vlastnictvím firmy vanBaerle. Firma vanBaerle má právo požádat o zápis výhrady vlastnictví do příslušného rejstříku v sídle zákazníka.

13. Aplikovatelné právo

Příslušným soudem pro veškeré spory mezi firmou vanBaerle a jejími zákazníky je soud v sídle firmy vanBaerle Management AG (CHE‑414.985.405). Firma vanBaerle je alternativně oprávněna žalovat zákazníka v místě jeho sídla/bydliště. Právní vztah podléhá švýcarskému hmotnému právu, a to i v mezinárodním styku. Ustanovení Vídeňské úmluvy týkající se kupního práva jsou vyloučena.

V Münchensteinu, 12.12.2017

 

 

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Accept cookies from this site

This website uses cookies. You can find information on the type and purpose of the collected data in our data policy.

By continuing to browse this website, you agree to our use of cookies.